Introducere

Prezentul document cu titlul Politica de confidențialitate, reglementează modul în care DATCOMP prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului datcomp.ro denumit in continuare “Site-ul”.

Protecția datelor tale cu caracter personal, este o prioritate pentru SC DATCOMP SRL denumita in continuare ”DATCOMP”. De aceea, ne propunem să îți oferim o experiență online in deplina siguranta, asigurand respectarea dreptrilor si datelor tale personale.

Conform Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”GDPR”) și conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, DatComp are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și numai pentru scopurile specificate in acest document, precum și în condiții de securitate.

Principii de prelucrare

Prelucrarea de către DATCOMP a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului se face respectând următoarele principii:

Scopuri de prelucrare

DATCOMP va prelucra doar acele date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și strict necesare pentru scopurile de prelucrare identificate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru următoarele scopuri, pe care ți le vom prezenta întotdeauna în mod specific și explicit, de principiu, prin intermediul Notelor de Informare, sau prin orice alte mijloace care sunt folosite pentru a asigura informarea utilizatorilor (e.g., afișe, simboluri etc.):

Informare

De fiecare dată când vom obține de la tine date cu caracter personal sau vom obține datele tale de la alte entități, te vom informa cu privire la aspecte ce țin de:

Aceste informații vor fi disponibile fie în Notele de Informare, fie în alte mijloace folosite de DATCOMP pentru a atinge acest scop (e.g., afișe, simboluri, emailuri etc.)

Accesul la datele tale

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) justifica un temei legitim, în conformitate cu prevederile GDPR, sau dacă avem o obligație legală de a furniza date ale tale.

Vor avea acces la datele tale următoarele entități, precum și angajații acestora:

Vom impune acestor entități precum și personalului acestora să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale.

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a unei obligații legale.

Securitatea datelor cu caracter personal

Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod împotriva distrugerii, pierderii, modificării nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică.

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziționat în partea de sus a ferestrei de browser, in fata adresei datcomp.ro (in browserul Chrome, acest lacat este insotit de cuvantul “Secure”)

Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe Site, scrieti pe adresa de email office@datcomp.ro.

DATCOMP depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, cu scopul de a asigura protecția și securitatea datelor pe care ni le furnizezi.

În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter personal, DATCOMP va informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele relevante.

Acuratețea datelor cu caracter personal

DATCOMP prelucrează date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de actualizare a acestora. Astfel, DATCOMP ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

Perioada de Stocare

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pe perioada necesară pentru care îți furnizăm serviciul oferit de Site.

După momentul în care alegi să îți ștergi contul, datele tale vor fi stocate de către DATCOMP, pentru o perioada adițională de 3 ani, în interesul legitim al DATCOMP de putea accesa și furniza documentația necesară în cazul unei potențiale cereri în instanță, reclamații, investigații derulate.

Drepturile tale

În calitate de utilizator al Site-ului, ai următoarele drepturi, ce pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele cu caracter personal pe care DATCOMP le deține în raport cu tine:

Dreptul de acces – poți solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DATCOMP, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În urma unei solicitări efectuate în acest sens, DATCOMP va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de DATCOMP,

Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor tale cu caracter personal inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege poți obține din partea DATCOMP ștergerea respectivelor date. Astfel, poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal pentru oricare din urmatoarele motive:

Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum urmează:

In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării (inclusiv profilarii) întemeiate pe interesul legitim al DATCOMP sau, după caz, pe exercitarea de către DATCOMP a unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea unei autorități publice cu care ar fi învestit DATCOMP.

Materialele de promovare transmise prin mijloacele de comunicare electronică pot conține informații succinte referitoare la posibilitatea ta de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct. În cazul în care vei obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru efectuarea de activități de tip marketing direct, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi folosite pentru aceste scopuri.

Dreptul de a obiecta la activitatea de marketing direct efectuată de către DATCOMP este disponibil în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct se întemeiază pe (i) interesul legitim al DATCOMP, sau (ii) pe relația contractuală existentă cu DATCOMP și vizează produse similare celor deja contractate, și nu pe consimțământul transmis.

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate direct de către tine către DATCOMP, și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul respectivei persoane,

Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal de către DATCOMP. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”),

Dreptul de a-ți retrage consimțământul – îți poți retrage, în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către DATCOMP, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Spre exemplu, un astfel de caz, îl constituie posibilitatea de ați retrage consimțământul pentru transmiterea de mesaje de marketing direct.

Astfel, vei avea posibilitatea să îți retragi consimțământul pentru primirea materialelor de marketing direct de la DATCOMPp, prin următoarele modalități:

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor DATCOMP– în cazul în care DATCOMP ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii te afectează în mod semnificativ poți (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a te adresa ANSPDCP, pe care îl poți exercita în condițiile stabilite de această autoritate – în acest sens poți consulta pagina web oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități :

Ofițerul pentru Protecția Datelor (”OPD”) este acea persoana care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor aferente protecției datelor. OPD-ul poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la următoarea adresă de poștă: DN 59, km 8 + 550m stanga, soseaua Timisoara-Moravita, Comuna Giroc 307221, Sat Chisoda, MODUL 3 – INCONTRO 07 sau la următoarea adresă de e-mail office@datcomp.ro

Politica de Confidențialitate și alte documente referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Politica de Confidențialitate reprezintă cadrul general care reflectă principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal la nivelul DATCOMP.

Cu ocazia accesării site-ului datcomp.ro (”Site”), DATCOMP prelucrează următoarele date cu caracter personal: adresa IP, tipul browser-ului, tipul de calculator folosit și sistemul de utilizare, data și ora accesării, precum și locația dumneavoastră. Tot ca urmare a utilizării Site-ului, plasăm pe calculatorul tău modulele cookies sau alte mijloace tehnice similare, pentru a te ajuta să accesezi cât mai ușor și eficient serviciile Site-ului nostru, precum și să furnizăm, protejăm și să îmbunătățim serviciile Site-ului. Mai multe detalii despre cookies, aici:  http://www.datcomp.ro/cookies.

Modificări ale Politicii de Confidențialitate

Prezenta Politica de Confidențialitate a fost actualizată la actualizată la 30.oct.2018.

DATCOMP își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceasta Politică de Confidențialitate, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse în acest document actualizat.

Astfel, te rugăm să verifici secțiunea aferentă Politicii de Confidențialitate, atunci când accesezi site-ul, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Daca ai întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină te rugăm să ne scrii la adresa office@datcomp.ro